فرآیند کلی سامانه حمل 24

فرآیند کلی سامانه حمل 24 ‎

- ثبت بار توسط صاحب بار

- قیمت گذاری اولیه توسط صاحب بار

- انتخاب و قیمت گذاری بار توسط رانندگان

- انتخاب و تایید راننده توسط صاحب بار

- ارسال اطلاعات به کارتابل باربری جهت صدور بارنامه

- صدور بارنامه توسط باربری و تایید

- اعلام تحویل بار توسط راننده

- اعلام وصول بار توسط صاحب بار ­­

اشتراک گذاری