چرا حمـل 24 ؟
حمل 24 برای ساده سازی فرآیند جابجایی و حمل و نقل بار و کالا ایجاد شده است. حمل 24 برای ساده سازی فرآیند جابجایی و حمل و نقل بار و کالا ایجاد شده است. حمل 24 برای ساده سازی فرآیند جابجایی و حمل و نقل بار و کالا ایجاد شده است.
سفارش تا دریافت بار در حمـل 24
دریافت اپلیکیشن حمـل 24

دانلود برای رانندگان

به زودی ... به زودی ...

دانلود برای صاحبان بار

به زودی ... به زودی ...
همکاران و مشتریان ما